Slovenská forma vlády

31.12.2013 20:52

V krátkosti sa skúsme zamyslieť nad našou historickou skúsenosťou, kultúrou, a ich  vzťahu k forme vlády. Na Slovensku dnes prevládajú demokratické a republikánske politické názory, ale bolo to vždy tak?

Môžeme sa vrátiť k franskému (i keď môže ísť skôr o označenie pôvodu, než národnosti) kupcovi Samovi, ktorý sa stal vládcom stredoeurópskej, prevažne  slovanskej ríše, v bojoch s Avarmi a býval označovaný i za kráľa.

Do našich dejín sa neskôr zapísal knieža Pribina. K rodu Mojmírovcov, pomenovaných po Mojmírovi I., patril i známy vládca Svätopluk. Nepochybujem, že i sv. Cyril a Metod boli monarchisti.

Neskôr prišlo mnohonárodnostné Uhorsko, na ktorého čele stáli Arpádovci. V povestiach a rozprávkach zostal zachovaný pohľad našich predkov na monarchiu. Monarcha je v nich vykreslený často s úctou, ako pilier spravodlivosti, poriadku a zákonnosti. Ako múdry a starostliivý otec.

Nie je to tak dávno. Ešte pred sto rokmi u nás existovala, i keď už oslabená, monarchia. Za sto rokov sa toho veľa zmenilo, upadla úcta medzi ľuďmi, slušné správanie, oslabili sa rodiny, bolo rozvrátené poľnohospodárstvo, narušená regionálna identita, Strednou Európu sa prehnali vojny i totality.

Naši predkovia nám, ako formu vlády vybrali monarchiu, my sme ju od nich zdedili. Po tisíc rokov bola súčasťou našich životov, kultúry  i identity.  Ale zavrhli sme tento odkaz predkov, a prijali americkú (republikánsko-demokratickú) formu vlády. Spravili sme správne?